كيفية حل أسئلة تاسك ٢ (النوع الجدلي) في اختبار الكتابة بالايلتس
قسم الكتابة

عبدالرحمن حجازي

تاسك ٢ دائما يجي في شكل مقال ويطلب منك تكتب ٢٥٠ كلمة كمقال عن موضوع السؤال اللي عندك. .. والاسئلة الجدلية هي اكثر نوع شائع في الاختبار يجي تقريبا بنسبة ٨٠٪

وهذا القالب اللي راح تستخدمه مع كل أنواع أسئلة تاسك ٢

ودحين خليني اوريك مثالين من مشاركتكم تم حلهم باستخدام القالب 🤸🏻‍♀️

المثال 1️⃣:

هذا مثال بدرجة ٧.٥ من مشاركتكم تم حله بالكامل باستخدام القالب..

There is no doubt that these days many businesses tend to accept many employees without good qualifications, promoting numerous children to become interested in having paid work. Some people think that it is completely wrong to provide children with work. While others believe that jobs can support children by giving them worthy experience and letting them understand their responsibility at a small age. In this essay, I am going to discuss both views and draw my personal conclusion.

In terms of first side of views, people who completely disagree with children’s occupation in paid work have several opinions. Firstly, children should complete their studies without any disturbance. If children have paid jobs, they might not strive to study hard and obtain high grades. In one research paper, they motioned that there are 70% of children who have paid work do not exert any effort in schools. The main reason given to support this claim was that most kids believe that money is enough to live a luxurious life. Besides, children think that they can get into professional careers in the future after they have gained experience from their paid jobs. Another opinion it that, children might come to know about new bad friends, who work with them in the same job, and these friends might be able to affect their behavior negatively.

However, paid jobs play a pivotal role in the development and personality formation of children. To illustrate, children with jobs might be stricter about time because they may always be afraid of losing attendance. So, they are going to learn time management to prevent their salaries from getting reduced. in addition, while working, children are going to take the responsibility for many issues. Thus, in the future, they become experts in taking responsibility for their children and homes. Moreover, they might have compassion for their parents. Furthermore, all these statements clear to us why some people are defenders of child labor.

In conclusion, child labor in paid work is a controversial issue at this time. In my opinion, I believe that parents have to protect children from getting jobs in these ages due to the negative consequences they might face in the future.

إذا حاب تشوف التصحيح كامل مع تعليق المصحح على الاخطاء اضغط هنا

المثال 2️⃣:

هذا مثال بدرجة ٦.٥ من مشاركتكم تم حله بالكامل باستخدام القالب..

There is no doubt that the number of people who travel because of low cost of international travel has increased tremendously in recent years. In this essay, I am going to discuss the merits and demerits of the climbing trend of tourism for nations.

In terms of the positive side, one of the most significant benefits of the this rising trend is that it may increase the countries’ economy. The main reason given to support this claim is that tourists may spent a lot of money when they visit a foreign country, which may assist in improve the economy of this nation. Moreover, it perhaps give some people a chance to travel, such as poor individuals. This is because before many years ago, rich people only could travel to another country. Thus, decreasing the cost of international travel helps a lot of people to achieve their dreams by visiting other nations. Conversely, if they did not do so, the poor folks would not be able to travel.

However, some people strongly believe there are some disadvantages of this increasing trend as well. Firstly, the most substantial drawback is that it may destroy the nations’ culture. The reason for this is that some people want to complete their traditional habits when they travel. For instance, a person who drinks alcohol, he may do not want to stop drinking it in Islam countries. Thus, he may impact on them negatively. Secondly, this may also damage the environment. This is because some tourists may ruin forest or public parks, which is plays a crucial role in producing oxygen. Hence, if tourist misbehaved in other countries, they will influence this country in the negative way. 

In conclusion, although there are some positive aspects of this growing, there are numbers of drawbacks that should be handled properly. 

إذا حاب تشوف التصحيح كامل مع تعليق المصحح على الاخطاء اضغط هنا

دروس ثانية حتفيدك:

0 تعليق